دانلود رایگان


تحقیق درباره فرار مالياتي - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره فرار مالیاتی , تحقیق درباره فرار مالیاتی

دانلود رایگان تحقیق درباره فرار مالياتي نوع فایل : ورد ( word ) قابل ویرایش
تعداد صفحات : 7 صفحه
در بيشتر كشورها، بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طريق ماليات تامين مي شود. سهم ماليات از كل درآمدهاي عمومي در ميان كشورها، متفاوت است و ميزان آن بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آنها دارد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات در كشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالياتي كشورها، همواره از آنچه كه برآورد مي شود كمتر باشد و تمامي كشورها تلاش خود را براي كاهش اين دو پديده به كار مي گيرند يا از طريق اصلاح نظام مالياتي، به چاره جويي برمي خيزند.

فرار مالياتي چيست؟
هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نكردن ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوايد و منافع مشمول ماليات به مقامات مسئول ، فرار
خوانده می شود . تعريف فرار مالياتي، براي انواع ماليات ها يكسان است. در فرار مالياتي، به رغم تطبيق فعاليت با قوانين، در اجراي فعاليت یک يا چند ضابطه مصوب مراجع ذي ربط تعمداً ناديده گرفته مي شود.

تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي
تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانوني يا غيرقانوني بودن رفتار مؤديان مربوط مي شود . فرار مالياتي، يك نوع تخلف از قانون است. وقتي كه يك مؤدي مالياتي از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل از كار يا سرمايه خود كه مشمول پرداخت ماليات مي شود ، امتناع مي كند ، يك نوع عمل غير رسمي انجام مي دهد كه او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي كشور دور نگه مي دارد. اما در اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست كه عمل او افشا شود . اجتناب از ماليات ، از خلاCهاي قانوني در قانون ماليات ها نشات مي گيرد. در اينجا فرد به منظور كاهش قابليت پرداخت ماليات، خود دنبال راه هاي گريز مي گردد . مثلاً درآمدهاي نيروي كار را در قالب درآمد سرمايه نشان مي دهد كه از نرخ پايين تري براي ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات ، مؤدي مالياتي دليلي ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا كه او الزاماً تمامي مبادلات خود را با جزئيات آن البته به شكل غير واقعي، ياددا شت و ثبت مي كند.
در واقع ، عوامل اقتصادي با استفاده از روزنه هاي قانون ماليات و بازبيني در تصميمات اقتصادي خود تلاش مي كنند تا بدهي مالياتي خود را كاهش دهند. از آنجا كه اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتي به ظاهر قانوني است، از اين رو بيشتر از فرار مالياتي در معرض ديد است.
به عبارت ديگر ، اجتناب از ماليات ، يك نوع سوء استفاده رسمي از قوانين مالياتي است. اين مقوله به بررسي و يافتن راه هاي گريز از پرداخت ماليات در قوانين مالياتي مرتبط مي شود كه مؤديان به آن وسيله خود را به نحوي از افراد مشمول ماليات كنار مي زنند. مثلاً تبادل درآمد نيروي كار به درآمد سرمايه كه نرخ كمتري از ماليات را به همراه دارد، مثالي از اجتناب مالياتي است. به عنوان مثال، فرض كنيد بر فعاليتي چون فروش دوچرخه، ماليات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده اي براي پرداخت ماليات كمتر ، دوچرخه كمتري بفروشد، رفتار وي بر پايه اجتناب از ماليات است. اگر همين فروشنده براي پرداخت كمتر ماليات ، ميزان فروش دوچرخه را كمتر از مقدار واقعي آن به اداره ماليات گزارش كند، رفتار وي فرار از ماليات قلمداد مي شود.
بنابراين اجتناب مالياتي ، قانوني و براي كاهش تعهدات مالياتي فرد با دور زدن قانون يا استفاده كامل از ظرايف قانوني است ، اما تقلب يا فرار مالياتي، غيرقانوني و مبادرت عمدي به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غيرواقعي درآمد و فروش ، كسورات و تنظيم اظهارنامه ها است. نظام مالياتي در شرايط آرماني، بايد قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتي را داشته باشد.

زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي
بررسي هاي مختلف نشان مي دهد شايع ترين زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي چنين است:
1 – عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه: فرهنگ مالياتي، مجموعه اي از طرز تلقي ، بينش و عكس العمل افراد در قبال نظام مالياتي است. به عبارت ديگر طرز تلقي ، بينش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش هاي اجتماعي ، قوانين جاري و ميزان تحصيلات و آگاهي ، از جمله عواملي هستند كه فرهنگ مالياتي را شكل مي دهند.
2 – عدم مبادله كامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات
3 - تشخيص علي الراCس و وجود ضعف در اجراي آن
4 – عدم استقبال از تسليم اظهارنامه هاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانت هاي اجرايي: ارسال نكردن اظهارنامه، دلايل گوناگوني دارد. رايج ترين دليل عدم ارسال، مي تواند اين باشد كه در صورت به روز نبودن ثبت مؤدي، بهترين امكان براي ارسال نكردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت ماليات فراهم شده است. دليل ديگر عدم برخورد قاطع ماموران مالياتي است كه آن هم مي تواند به دليل عدم آشنايي و عدم تسلط كافي ماموران مالياتي به قوانين مالياتي و نداشتن مهارت كافي دراجراي آنها باشد.
5 - تاخير در وصول ماليات
6 – عدم شناخت مؤديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها
7 – وجود معافيت هاي وسيع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخي سياست هاي حمايتي مالياتي و معافيت هاي مالياتي، راه فرار مالياتي را باز مي كنند و در صورتي كه در سيستم اطلاعات كارآمد نيز در نظام مالياتي موجود نباشد ، فرار مالياتي گسترش مي يابد. همچنين با اعطاي معافيت هاي مالياتي، گروهي از پرداخت ماليات معاف مي شوند و اين امر به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت منجر مي شود. بنابراين ، اگر اعطاي معافيت ها با دقت لازم صورت نگيرد ، دولت براي كسب درآمد مالياتي مورد نظر ، فشار سنگيني را بر گروه هاي ديگر جامعه وارد مي كند. يعني براي جبران بخش خالي كاسه درآمد مالياتي ، ميزان نرخ هاي مالياتي بيشتري ، بر گروه هايي كه از معافيت هاي مالياتي بهره مند نيستند ، تحميل خواهد شد. بي ترديد اعطاي معافيت هاي مالياتي گسترده ، به ناكارايي نظام مالياتي و ضعف نظام اجرايي مالياتي منجر مي شود.

اندازه گيري فرار مالياتي در ايران
در سال هاي اخير ، در بعضي از كشورها ، دولت ها و محققان سعي در اندازه گيري ميزان فرار مالياتي ، براي ماليات هاي خاص و نيز براي كل سيستم مالياتي داشته اند . ليكن اندازه گيري ميزان دقيق فرار مالياتي در كشور ايران، با مشكلاتي روبه رو بوده است كه از اهم موانع در راه تخمين فرار مالياتي مي توان به موارد زيراشاره كرد:
1 – ناتواني در استفاده از روش هاي مستقيم اندازه گيري ( چرا كه مردم مقادير فرار ماليات شان را ابراز نمي كنند)
2 – انجام نشدن تحقيق جامع در مورد ميزان فرار مالياتي در هر يك از شاخه هاي مشمول ماليات در ايران.
3 – تفاوت تعاريف بين المللي ماليات با تعاريف ماليات در ايران ، به نحوي كه برخي از درآمدهايي كه در ايران جزو درآمدهاي مالياتي محسوب نمي گردد، در ساير كشورها سهم عمده اي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است.
4 – عدم تطبيق آمارهاي مراكز مختلف
5 – محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با اين حال به دليل آثار سوئي كه فرار مالياتي بر اقتصاد كشور دارد ، به توجه و بررسي بيشتري در اين زمينه نياز است. به طور كلي ، فرار مالياتي سبب مي شود كه درآمدهاي مورد نياز دولت براي هزينه هاي دولت تامين نگردد و در نتيجه خدماتي كه دولت مي بايد آن را فراهم سازد ، در حد مورد نياز و باكيفيت ارائه نشود.تحقیق درباره فرار مالیاتی


تحقیق فرار مالیاتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترفندهای فرار مالیاتی – مدیریت مالی

فرار مالیاتی و گریزگاهها. مقدمه یکی از منابع مهم درآمدی دولتها مالیات است که علاوه بر ...

دانلود تحقیق در مورد بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات ...

تحقیق در مورد ... توجه به پيوند بين‎ ‎سياست مالياتي و دستگاه ... تحقیق درباره ...

مقاله فرار مالیاتی - projenab.rozblog.com

بررسي عوامل موثر بر فرار مالياتي ... دانلود مقاله درباره فرار ... تحقیق مقاله فرار ...

مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین اجتناب و فرار مالیاتی و ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اجتناب و فرار مالیاتی و گزارشگری مالی (فصل دوم) در 35 ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات و فرار و اجتناب مالیاتی ...

فایل قابل دانلود مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیات و فرار ... مالياتي ...

SID.ir | فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده: يک ...

همچنين، افزايش در احتمال رسيدگي و كشف فرار مالياتي و افزايش نرخ جريمه، براي مواردي كه پرونده مالياتي رسيدگي نمي شود، افزايش تمكين مالياتي و در نتيجه كاهش فرار مالياتي موجب، خواهد شد.

تحقیق در مورد مالیات - prozhe.com

فرار مالیاتی چیست؟ هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.

تحقیق درمورد فرار شاه از ایران 26 دی فرار شاه

تحقیق درمورد فرار شاه ... فرح پهلوی درباره ... صدور فاكتور رسمي ، انجام امور مالياتي ...

فرار مالیاتی چیست؟ - projenab.rozblog.com

تحقیق در مورد فرار مالیاتی چیست | سید محمود خراشادی زاده khorashadi.ir/محصول-1646-تحقیق-در-مورد-فرار-مالیا... Translate this page Jul 5, 2016 - تحقیق در مورد فرار مالیاتی چیست. لينک پرداخت و …

فرار مالیات گمرکی چگونه انجام می‌شود؟|خبر فوری

چندی قبل سازمان مالیاتی از فرار مالیاتی 10 ... نظارت و تحقیق و ... وزارت راه درباره ...

انواع مالیات - prozhe.com

در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

دانلود تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین ...

تحقیق رشته حقوق درباره معامله به قصد فرار از دین در عملیات مورد حجاب شهاب سنگ دفاع ...

مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین اجتناب و فرار مالیاتی و ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اجتناب و فرار مالیاتی و گزارشگری مالی (فصل دوم) در 35 ...

SID.ir | بررسي عوامل موثر بر فرار مالياتي (مطالعه موردي ...

درباره پایگاه; تماس ... شناخت عوامل بروز و تشديد فرار مالياتي و تمهيد و ارائه راهکارها ...

دانلود رایگان مقاله درباره فرار مالیاتی برای رشته حسابداری ...

مقاله ای از رشته حسابداری درباره فرار مالیاتی را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم.در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود.

مقاله و تحقیق - موضوع مفاله فرار مالیاتی

تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.