دانلود رایگان


تحقیق بررسی نفت خام - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق رشته مهندسی نفت

دانلود رایگان تحقیق بررسی نفت خام تحقیق بررسی نفت خام در حجم 56 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
مقدمه
نفت خام مايعي است كه از تعدادي هيدروكربن و مقداري تركييات گوگردي اكسيژن دار، ازته و مقدار كمي تركيبات معدني و فلزات تشكيل شده است . تركيبات مختلف نفت خام بنا به موقعيت محلي ميدان نفتي و زمان تشكيل آن و حتي بنا به ژرفاي منبع مـتغيرند .
در يك جزوه نفتي همراه نفت خام همواره مقداري گاز ، آب و نمك و شن و ماسه وجود دارد كه اين مواد بر اساس چگالي روي هم انباشته مي گردند . نحوة قرار گرفتن آنها بدين شكل است كه در زير يك لاية غير قابل نفوذ ابتدا آب و نمك ، سپس نفت خان .و بر روي آن گازها قرار دارند .
نفت خام پس از استخراج به واحد بهره برداري انتقال داده شده كه در اين واحد نفت خام را با عبور از جدا كننده ها و كاهش تدريجي فشار ، از گاز همراه با آن عاري مي سازند . سپس در واحد نمك زدايي ، آب و نمك ، شن و ماسة آن را جدا ساخته و در صورت ترش بودن نفت خام ( حاوي گازهاي اسيدي مانند ، ، RSH و …. ) آن را در استريپرها [1] با يك گازشيرين تماس داده و را جدا مي كند كلية اين اعمال بر اي جلوگيري از خوردگي تجهيزات پالايش مي باشد.
طراحي پالايشگاه را بر اساس اجزاء تشكيل دهنده نفت خام مورد استفاده صورت مي گيرد . در ضمن با افزايش مدت زمان استخراج از يك حوزة نفتي كيفيت نفت تغيير كرده و به طور معمول مقدار گوگود و آن افزايش مي يابد . در نتيجه با تغيير خوراك پالايشگاه نياز است كه شرايط عملياتي تغيير كند كه اين تغييرات بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي نفت خام صورت مي گيرد.
2 ـ واحد ارزيابي نفت خام
هدف از انجام كليه آرمايشات در واحد ارزيابي نفت خام ، ارزيابي و تعيين مشخصات نقت خام هاي ايران و كشورهاي همسايه كه براي امور صادرات و طراحي پالايشگاهها مورد استفاده قرار مي گيرد ، است .
از جمله كارهاي اين واحد ، تقطير نفت خام و بدست آوردن فرآورده هاي سبك تا سنگين كه به ترتيب حلالها و بنزين و نفت سفيد و گازوئيل و روغنها مي باشند كه مشخصات فيزيكي و شيميايي و ترموديناميكي آنها مطابق روشهاي استاندارد انجام مي شود و همچنين حلالهاي نفتي مورد نياز صنايع در اين واحد ساخته مي شود.
تواناييهاي اين واحد علاوه بر موارد فوق در خصوص قسمتهاي استاندارد به شرح زير مي باشد:
  1. تقطيرهاي ASTM و IP جهت تهية برشهاي كوتاه و تعيين نقاط جوش و تحت خلاء تا 001/0 ميلي باد و تا نفاط جوش حدود 800 .
  2. تعيين دانسيته ، وزن مخصوص ، گوگرد ، اسيديته و گرانروي مايعات ، گازها و جامدات.
  3. تعيين مقدار هيدروكربنتهاي آروماتيكي ، نفتينكي، الفيني و پارافيني ( نرمال رايزو)
  4. تعيين وزن مولكولي ، فشار بخار ، باقيمانده ، كربن ، مقدار واكس و نقطة ذوب آن و خاكستر در نفت خام و فرآوردها
  5. تعيين مقدار نمك، آب و رسوبات در نفت خام .
  6. تعيين اندازه ذرات جامد معلق در مايعات و غلظت آنها.
  7. تعيين ضريب رسانش ، PH ، ارزش حرارتي ، مقاومت اكسيداسيون مايعات .
  8. تصفيه روغن هاي خام و تعيين پارامترهاي كنترل كيفيت بخصوص انديس گرانروي ، قسمت رنگ فرآورده ها و نمرة برومين .
  9. تعيين عددستان ، انديش ديزل ، نقطة آنيلين ، نقطة آتش گيري ، نقطة اشتعال ، نقطة ابري شدن ، نقطه انجماد ، نقطة ريزش و دماي بسته شدن فيلتر گازوئيل بر روي سوختهاي نفت سفيد و ديزل.
  10. تست نوار خوردگي مس ، نقره ، خوردگي فلزات بر روي سوختها و ضديخ.
معمولاً هر پالايشگاه داراي يك آزمايشگاه كنترل كيفيت است كه در آنها آزمايشهايي بر روي فرآورده هاي مختلف مياني يا نهايي به دو منظور انجام مي شود:
براي انجام اين آزمايشها ، دستگاهها و روشهاي استاندارد بكار مي رود . بطوريكه نتايج به راحتي قابل تكرار و مقايسه باشند . عمدتاً از روشهاي ASTM و در مواردي IP ، BP ، DIM و …. استفاده مي شود.
در اين گزارش به برخي از مهمترين آزمايشها اشاره مي شود.
چگالي ( دانسيته )
دانسيته هيدروكربن ها هميشه كمتر از يك است و با افزايش تعداد كربن ، اين مقدار در يك سري همولوگ افزايش مي يابد . در صورتي كه سيستم ها به ترتيب هيدوركربن هاي اشباع شدة غير حلقوي ـ اشباع شده حلقوي ـ و آروماتيك باشد . به ازاء تعداد معين كربن دانسيته نيز افزايش مي يابد.
مقايسه دانسيته هيدروكربتهاي مختلف در درجه حرارت ثابت
دانسيته نفت كه مخلوطي از هيدروكربن ها ست بستگي به مواد سازنده آن دارد و به همين لحاظ است كه نفت كشورهاي مختلف داراي دانسته هاي متفاوت است . . مثلاً دانسيته نفت آمريكا . 87/0 ـ 800/0 ، نفت ايران در 60 ، 836/0 و نفت و رسيد 900/0 ـ 850/0 مي باشد.
معمولاً دانسيته در دماي 60 اندازه گيري مي شود . براي اندازه گيري SG معمولاً از هيدرومتر و پكنومتر و يا دانسيته مترهاي اتوماتيك استفاده مي شود. براي اندازه گيري SG معمولاً از هيدرومتر پيكنومتر و يا دانسيته مترهاي اتوماتيك استفاده مي شود . براي برش هاي نفتي چگالي به شكل كميت API نيز بيان مي شود : API بوسيله انستيتو نفت آمريكا پيشنهاد شده است و در كشورهاي آمريكايي مقدار دانسيته بر حسب آن داده مي شود.
روش ASTM
اين آزمايش براي اندازه گير يدانسيته تقطيبر شدههاي نفتي در فاصلة دمايي 15 نت 35 درجه سانتيگراد مناسب مي باشد . نمونة مورد استفاده بايد مايع با فشار بخار كمتر از mmHg 600 و ديسكوزيته كمتر از 15000 در دماي مورد آزمايش باشد . در ضمن نمونه نبايد خيلي تيره باشد . بنابراين اين نمونه هاي نفت خام براي اين آزمايش مناسب نيستند . اين دستگاه دانسيته را با واحد نشان مي دهد.
شرح آزمايش
پس از كاليبره كردن دستگاه توسط آب مقطر و هوا و تنظيم دماي 56/15 ، لوله خرطومي شكل داخل دستگاه با با بهترين شستشو مي دهيم . و توسط پمپ هوا داخل آن را خشك مي كنيم . لامپ دستگاه را روشن نموده و توسط سرنگ، نمونه را داخل لوله تزريق مي كنيم . اين عمل بايد به گونه اي صورت گيرد كه هيچ گونه حبابي داخل لوله تشكيل نشود . زيرا حبابهاي هوا بر روي دانسيته تأثير گذاشته و ايجاد خطا مي كند . سپس لامپ دستگاه را خاموش مي كنيم ( نور نيز در انجام آزمايش خطا ايجاد مي كند .) بر اساس تغيير فركانس موج وارد شده به نمونه نسبت به حالت مبنا ، تعداد دانسيته اندازه گيري مي شود . هنگامي كه اين مقدار به يك حد ثابتي رسيد .عدد نشان داده شده را يادداشت مي كنيم .
با تقسيم دانسيته به دانسيته آب در همين دما وزن مخصوص نمونه بدست مي آيد.
3 ـ 2 ـ فشار بخار رد (RVP)
فشار بخار براي فرآورده هاي سبك و بهترين و گاز مايع و همچنين نفت خام اندازه گيري مي شود و نشان دهندة وجود تركيبات فرار است . اين كميت براي فرآورده هاي سبك و … اگر مقداري بيشتر از حد مجاز داشته باشد نشان دهندة اين است كه تركيبات سبك بيشتري وارد فرآورده شده و خطرناك است . به علت وجود مولكولهاي هوا در محفظه RVP از مقدار فشار بخار واقعي كمتر است . اما بين اين دو رابطه اي وجود دارد و با استفاده از اشكال موجود در مراجع مي توان اين دو كميت را بهم تبديل كرد.
روش
نمونه هاي مورد آزمايش بيشتر از فرآورده هاي سبك نفتي مي باشند و براي جلوگيري از جدا شدن اجزاي فرار از نمونه قبل از شروع آزمايش بايد سرد شوند.
فضاي حمام اين دستگاه قابليت انجام آزمايش بر روي سه نمونه را دارد.
دستگاه اندازه گيري RVP شرح آزمايش
دستگاه اندازه گيري RVP شامل ظرف نمونه، محفظة هوا و مانومت راست كه كل مجموعه در يك حمام ترموستاتيك در دماي ثابت 100 قرار مي گيرد . مواد داخل ظرف نمونه تبخير شده و داخل محفظه هوا مي شوند . عقربه مانومتر به حركت درآمده و فشار بخار را نشان مي دهد . پس از رسيدن به تعادل ، عقربه مانومتر رقم ثابتي را نشان مي دهد كه همان فشار بخار نمونه است .
نقطه اشتعال ـ نقطه آتش گيري
نقطه اشتعال يك مايع حداقل درجه حرارتي است كه بخارات فرآورده نفتي در شرايط معين ، در مجاورت شعله براي چند لحظه مشتغل گردد . نقطة اشتعال معرف درصد مواد سبك يك فرآورده است و بنابراين به كمك آن مي توان با در نظر گرفتن حد انفجار را در مخازن پيش گيري كرد . در درجة حرارت معمولي فرآورده هاي مياني چون حلال هاي سنگين و نفت چراف نسبت به فرآورده هاي سبك در مخازن خطر بيشتري توليد مي نمايد . زيرا درصد مواد سبك فرآورده هايي مثل بنزين در فاز بخار از حد انتهائي انفجار تجاوز كرده و بنابراين خطر انفجار نخواهد داشت.
پيش گوني نقطه اشتعال از راه محاسبه بر مبناي درصد مواد سبك يك فرآورده كار مشكلي است ، با وجود اين W.L.Nelson رابطة زير را براي محاسبة نقطة اشتعال با تقريب كافي پيشنهاد مي كند .
نفت خام


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مشاهده مقاله | مروری بر نانوکاتالیست‌ها و کاربردهای آن‌ها

مروری بر کاربردهای فناوری نانو. مروری کوتاه بر کاربردهای فناوری نانو در بخش انرژی

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی ...

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری، صندوق بیوتکنولوژی، صندوق زیستزیست فناوری ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل، برگزار ...

تحقیق درمورد نفت خام و اهمیت آن

دانلود تحقیق درمورد نفت خام نفت خام را با عبور از جدا كننده ها و كاهش تدريجي فشار ، از گاز همراه با آن عاري مي سازند .

ایستگاه خبر؛ دوشنبه ۲۸ اسفند - BBC News فارسی

لحظه به لحظه با خبرهای دوشنبه ۲۸ اسفند از ایران، افغانستان، جهان، ورزش، دنیای هنر و سرگرمی و...

همایش های بهمن ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت • آلودگی هوا و کنترل آن ...

آلودگی هوا به سرطان ریه می‌انجامد . یک بررسی بر روی ساکنان تکزاس آمریکا نشان می‌دهد که ذرات ...

تحقیق در مورد کاربردهای نفت خام - دانلود تحقیقات درسی

تحقیق در مورد کاربردهای نفت خام این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت ب ...

Bourse News

بزرگترین پایگاه خبری حوزه بورس و بازار سرمایه ایران

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: بررسی کارکردهای هوشمندسازی مقاصد گردشگری در توسعه گردشگری الکترونیکی ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل، برگزار ...

تحقیق درباره کاربردهای نفت خام - دانش‌چی

نفت خام کاربردهای گوناگونی دارد که در این جا به برخی از این کاربرد های شگفت انگیز اشاره کرده ایم: ۱- وسایل ورزشی. بدون وجود نفت، بی شک ورزش مدرن، وضعیت فعلی خود را نداشت.

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری

صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری، صندوق بیوتکنولوژی، صندوق زیستزیست فناوری ...

مبدلهای صفحه ای CBE 29 ص

مقاله کامل تحليل پايداري شيرواني‌هاي سد مخزني كشكسراي مرند

مدرنيته و تاثير آن بر دينداري و معنويت با تكيه بر شهرهاي اسلامي

دانلود فایل ریکاوری گوشی سامسونگ گلکسی اس 5 مدل های Samsung Galaxy S5 SM-G900W8 با لینک مستقیم

پاورپوینت درباره آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری

دانلود تحقیق در مورد کارآفرینی صنايع تزئيني و غير تزئيني word

دانلود کارآموزی بيمارستان امدادي، واحد مالي..

پاورپوینت روش‌های تأمین مالی و تأثیر هر یک از آنها بر ثروت سهامداران

پاورپوینت مهندس

دانلود فرمول های مکانیک سیالات