دانلود رایگان


تحقیق فرآورده هاي غذايي پروبيوتيك - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق رشته مهندسی صنایع غذایی

دانلود رایگان تحقیق فرآورده هاي غذايي پروبيوتيك تحقیق فرآورده هاي غذايي پروبيوتيك در حجم 63 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
نوشيدني هايي كه تخمير نمي شوند در فراورده شيري :
Laong fil , villi واريته هايي از شيرهاي تخميري غليظ هستند كه درست شده اند در محيط هاي كشت فروفيل هر دو فراورده توليدشان متداول بود در مزارع و نگهداري مي شد نيزدر مدت زمان تابستان وقتي كه شير توليد شده بود در ارتفاعات بلند.
Langfil هست توليدي از باكتري هاي اسيد لاكتيك مزوفيل گونه هاي كشت داده شده در دوغ كره و در مقادير زيادي توليد مي شوند از اگزوپلي ساكاريدها كه ويسكوزتر بودند از محيط كشت دوغ كره در طول توليد lang fil شير حــرارت مي ديد در درجه حرارت بالا سرد مي شود تا 20-18 درجه سانتيگراد مخلــوط مي شد با استارتر در تانك بسته بندي ميشود و تخميري مي شد براي 20-18 ساعت مصرف اصلي lang fil هست در قسمت هاي شمالي سوئد و شبيــــــه fil , filmjolk مصرف مي شود در طول صبحانه يا به عنوان خوراك مختصر دانش ما كافي نيست در مورد محصولات مصرف مي شود در طول صبحانه يا به عنوان خوراك مختصر دانش ما كافي نيست در مورد محصولات lang fil در بازارها.
Viili هست يك فرآورده شيري تخمير شده ويسكوز كه ساخته شده در فنلاند توليد صنعتي viili در سال 1950 شروع شده viili محصولي از شير بوسيله تخمير با محيط كشت مزوفيل محتوي مقدار و جزئي كپك زمان تخمير 20 ساعت در 20 درجه سانتيگراد viili از شيري درست شده كه هموژن نيست و نتيجــه مي شود در ساختمان ( شكل ) لايه هاي كرم روي سطح شير G.condidum رشد مي كند روي اين لايه ها و شكلي شبيه مخمل و پنير نرمي كه بوسيله كپك رسيده شده باشد ( Brie )
واريته هاي وسيعي از توليدات نوعي viili در دسترس در فنلاند شامل low-fot ، Low Lactose و دانه هاي طعم داده شده گوناگون مصرف viili در صبحانه و به عنوان خوراك مختصر يك فرآورده شامل Lb.rhamnosus GG رايج در توليد پروبيوتيك Viili دربازار.
تغليظ شيرهاي تخميري :
Skyr هست يك روش رايج و توليد شيرهاي تخميري تغليظ شده كه ساخته شده و مصرف مي شوند در ايسلند توليد skyr از شير پس چرخ با پودر شير خشك توسط تخمير يا استارتر ماست و مخمرهاي تخميري لاكتوز شير حرارت مي بيند در درجه حرارت بالا و سرد مي شود تا 40 درجه سانتيگراد براي 18 ساعت و اجازه مي دهند كه مخمر رشد كند آب پنير برداشته مي شود بوسيله جداكننده هاي مكانيكي يا بوسيله اولترا فيلتراسيون (uf) و توده پروتئيني دناتوره شده بهبود پيدا مي كند. با uf و اضافه مي شود به توده skyr و افزوده مي شود به محصول توليدي و در پايان PH آن بين 4-8/3 Skyr مصرف مي شود در جريان صبحانه يا به عنوان خوراك مختصر و اغلب طعم داده مي شود با دانه ها و ميوه ها .
Ymer : محصول شيري تخميري تغليظ شده كه توسعه پيدا كرده در دانمارك در سال 1930 امروزه شير را حرارت مي دهند. هموژن مي كنند و اولترافيلتراسيون آن گاه شير uf شده مورد استفاده قرار مي گيرد بعد از uf دوباره حرارت مي بيند هموژن و تخمير مي شود. با Lac.lactis subsp cremoris و lactisbiovar lac lactis subsp . diacetylatis در 20-18 درجه سانتيگراد براي 20-18 ساعت بعد از تخمير محصول بهم زده و سرد مي شود و متوقف مي شود در 5 درجه سانتيگراد براي يك روز و آن گاه دوباره تكان داده مي شود و بسته بندي .
آگاهي كافي وجود ندارد درباره محتويات پروبيونيك skyr , ymer در بازار تغليظ كردن با تكان دادن به شيوه يوناني ماست هست يك فرآورده شيري تخميري كه درست شده در كشورهاي زيادي درخاور شرق.
روش هاي گوناگون در دسترس توليد اين محصول هست روش كيسه پارچه اي uf,(cloth bag ) يا دستور ساز محصولات در اولترا فيلتر كردن به شيوه يوناني محصول مناسب رشد وترقي شمارش سلولي bifidobacteriq رنجي بين 105×5 و 107×4 ، 1- cfug مربوط به شيري است كه استفاده مي شود اثرات ميزان شير جامد ، چربي جانشين چربي ، و روغن هاي گياهي در شير اساسي روي كيفيت ماست تغليظ شده ساخته شده با محيط كشت ABT با گونه هاي enterococci.
ارزيابي كيفيت شيرهاي تخميري پروبيوتيك :
ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك مي تواند بهم بپوندند داخل شيرهاي تخميري در روشهاي مختلف.
  1. بيشترين وابستگي از طريق افزودن ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك با يكديگر بوسيله آغازگر كشت ميكروب
براي گونه هاي پروبيوتيك چنين ارگانيسم هاي كه معمولاً رشدشان مشخص نيست. در جريان تركيب كردن تخمير با محيط كشت هاي آغازگر سنتي .
  1. ارگانيسم هاي پروبيوتيك مي توانند رشد كنند در روي دسته اي از شير در رسيدن به مقدار قابل دوام بالا در حالي كه دسته جدا در شير تخمير شده با محيط كشت سنتي بعد از مرحله تخمير دو دسته تركيب مي شوند با هم و توليد مي شود. شير تخميري پروبيوتيك .
  2. يك ميكروارگانيسم پروبيوتيك توانايي دارد استفاده شود درمحيط كشت اگر چه زمان تخمير امكان دارد چندين روز طول بكشد يك مثال استفاده از محيط كشت پروبيوتيك صرفاً در جريان توليد yokult كه تخميـــــر مي شود با casei خاصيت سلامتي Yakult اخيراً گزارش داده شده توسط Matsuzaki در حالي كه رشد فعال Lb.acidophilus در شيرهاي پستانداران مختلف گزارش شده توسط Drakoularakou در جريان توليد شيرهاي تخميري پروبيوتيك چندين جنبه رسيدگي مي شود شامل :
a : رشد تعداد زيادي از نژادهاي پروبيوتيك در تكميل نكردن شير
b : وضعيت توليد اغلب براي رشد نامناسب
c : سوخت و ساز ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك ممكن عوارض نامناسبي داشته باشد در ساختمان و مزه و بو
به هر حال اگر محل پيدايش غذا پشتيباني شود رشد ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك و مزه بو ساختمان در طول توليد شيرهاي تخميري مي تواند پايين آورده شود از قيمت فرآيند و افزايش مناسب ارگانيسم هاي پروبيوتيك و هدايت قابليت زيستن .
در كدام مورد پروبيوتيك ها و ميكروارگانيسم هاي رايج هستند حاضر در طول مرحله تخمير اين مهم است كه مخلوطي سازگار و مناسب از محيطهاي كشت پروبيوتيك داشته باشيم.
در اكثر موارد محيط هاي كشت توليد مي كنند. تركيبات باز دارنده كه مضر هستند براي كشت هاي پروبيوتيك و منجرمي شوند به كاهش در مقدار زيست پذير فرآورده. بعضي محيط هاي كشت مي توانند بالا ببرند رشد و بقا ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك بوسيله رشد محصول و ترقي دادن سوبسترا ي كم كرن مقدار اكسيژن در شير فاكتور مهم ديگري كه نبايد از آن چشم پوشي كرد افزايش درجه حرارت در مخلوط تخميري.
بعضي از محصولات سنتي شرح داده شده در بالا تخمير شوند در 20 يا 30 درجه سانتيگراد كه درجه حرارت اپتيمال براي رشد ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك در خصوصيات نژادي كه ناشي شده از انساني GI مدت.
افزايش درجه حرارت تخمير روي رشد ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك توصيـه نمي شود. زيرا مي تواند منجر شود به عدم پذيرفتن طعم و مزه در محصول .
بنابراين مخلوط كردن تخمير با ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك بهترين فرصت موفقيت موقعي كه خصوصيت نژادي پروبيوتيك تركيب شده با محيط هاي كشت ترموفيل متناوباً ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك توانايي دارند. اضافه شوند در تعداد بالا محيط هاي كشت سنتي عمل آوري شده در فرآورده هاي شيرهاي تخميري صرف نظر از افزايش درجه حرارت براي گونه هاي پروبيوتيك .
  1. 4.2 : پنير
نتيجه استفاده از باكتريهاي پروبيوتيك با فراورده هاي شيرهاي مايع تخميري شده القا مي كند توسعه فرآورده هاي لبني ديگر را با پروبيوتيك ها نمونه اي از باكتري پروبيوتيك كه استفاده مي شود در محصولات لبني هستند در فهرست جدول 3.2 توليد پنير مخصوصاً عمل آمدن گونه ها با باكتري پروبيوتيك رقابت مي كنند در حال حاضر زيرا نياز براي بقا با هم از اين باكتري ها مطابق باكتري هاي اسيد لاكتيك ، كپك ها يا مخمرها كه استفاده مي شوند براي درست كردن پنير.
اين ميكروارگانيسم ها مي توانند رقابت آميز ، رقابت يا وابسته به همزيگري براي هر نوع ديگر كليد برخي مشكلات پنير / درست كردن پنير كه مربوط به در بر گيري از پروبيوتيك ها در زير آمده است.
ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك بايد باقي بمانند دست نخورده در Shelf-life پنير چقدر ارزش درماني دارند براي مصرف كننده متابوليت هاي آن ها نبايد عمل آوري شود در جريان ساخت پنير يا رسيده شدن براي آن كه زيان آور براي كيفيت پنير و آن ها نبايد دخالت كنند با فعاليت طبيعي ميكروارگانيسم هاي ضروري در پنير در افزايش ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك بايستي سپري شود. فرايند ساخت پنيرو حيات دست نخوره باشد در پنير نبايد توليد شود تركيبات ضد ميكروبي و يا بايستي قادر باشند رشد كنند در محيط هاي كشت واسطه مانند محيطه اي كشت مستقره در آب پنير يا بازدارنده.
واريته هاي گوناگون پنير استفاده مي شوند با وضعيت و حامل ميكروارگانيسم هاي پروبيوتيك تعدادي از پنيرها مي توانند مناسب باشند به خصوص براي تحويل باكتري هاي پروبيوتيك وابسته در شيرهاي تخميري مانند ماست زيرا اسيديته پايين و وجودشان در پنير پيچيده .


پروبیوتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله سبز - جامع ترین مقاله پروبیوتیک وپری بیوتیک(1)

بايد بدانيم که در بازار مواد غذايي فعلا ... هاي پروبيوتيك و ... فراورده های لبنی ...

دانلود پروژه کارآفريني صنايع فرآورده هاي لبني

‎پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی ... فرآورده های لبنی - تحقیق و ... غذايي مشهد ...

پاورپوینت افزودني هاي غذايي - دانلود رایگان

استفاده بالقوه از پروبيوتيك ... صنايع غذايي دانلود تحقیق ... به فراورده ­هاي غذايي.

مقاله سبز - جامع ترین مقاله پروبیوتیک وپری بیوتیک(1)

بايد بدانيم که در بازار مواد غذايي فعلا ... هاي پروبيوتيك و ... فراورده های لبنی ...

مديريت تحقيق و توسعه - پروبیوتیک

واژه پروبيوتيك از واژه يوناني پروبيوس به معناي حيات بخش يا زيست بخش يا زيست يار اقتباس شده است و از نظر مفهوم در مقابل واژه پادزيست به معناي ضدحيات قرار دارد.

تحقیق فراورده های غذایی - windoc.ir

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد فراورده های غذایی در سایت ...

تحقیق فراورده های غذایی - windoc.ir

براساس جستجو موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد فراورده های غذایی در سایت ...

پاورپوینت اجرای تیر و ستون در سازه های بتنی

پاورپوینت در باره پاور آموزش نرم افزار MATLAB

943 - بررسی عربستان سعودی و سیاست و فرهنگ و مناطق و جاذبه های تاریخی و گردشگری آن

ساختار سازمانی بروکراتیک

مقاله پاسخنامه آزمون كشف المحجوب

دانلود طرح توسعه راهبردی (CDS) بافت قدیم شهر یزد شامل 109 صفحه با تخفیف ویژه 40 درصدی اورمیاباکس

فایل اتوکد طراحی ویلا همراه با پلان های دقیق، مقطع و نما

کارورزی 2، تمرین معلمی دبیری، الهیات و معارف اسلامی .

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران (word) 21 صفحه

خلیج فارس براساس مطالعات باستان شناسی