دانلود رایگان


فایل گزارش کارآموزي در شركت تكنيك كاران. - دانلود رایگاندانلود رایگان انواع فایل های درسی و غیر درسی

دانلود رایگان فایل گزارش کارآموزي در شركت تكنيك كاران. دانلود گزارش کارآموزي در شركت تكنيك كاران
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 48
مقدمه
انواع پمپ هاي هيدروليك
عيب يابي پمپ ها
عيب يابي
مشكلات سيتم هيدروليك
مراقبت از سيستم هاي پنوماتيكي
مراقبت از سيستم هيدروليكي
بهداشت و ايمني در كار
خط توليد محصولات جديد تكنيك كاران
قسمت تست
سر بندي سيم هاي سيم پيچي
آئين نامه مربوط به سيستم هاي تحت فشار


مقدمه اي بر هيدروليك روغني و پنوماتيك
در بسياري از فرايند هاي صنعتي عملياتي مانند جابجايي اجسامي يا مواد از يك مكان به مكاني ديگر با اعمال نيرو براي نگهداري شكل دادن يا فشردن يك محصول مورد نظر مي باشد . به منظور به اجرا در آوردن اين قبيل عمليات به يك نيروي محركه اوليه (به غير از تجهيزات الكتريكي) نياز خواهيم داشت جهت انتقال انرژي از يك نقطه به نقطه ديگر به منظور ايجاد يك حركت خطي يا چرخشي يا اعمال يك نيرو مي توان از سيال مانند روغن و هوا استفاده نمود .
در صنعت سيستمهايي كه بر اساس كارآيي مايعات طراحي شده اند را سيستم هيدروليكي و آن دسته كه بر اساس كارآيي گازهاطراحي شده اند را سيستم پنوماتيك مي نامند در اكثر سيستم هاي هيدروليكي سيال مورد استفاده روغن و در اكثر سيستم هاي پنوماتيكي سيال مورد استفاده هواست .
انواع پمپ هاي هيدروليكي
پمپ هايي كه در هيدروليك روغني كاربرد دارند به 3 گروه اصلي زير تقسيم مي شوند :
پمپ هاي چرخ دنده اي شامل دو چرخ دنده مي باشند . اين چرخ دنده ها با همديگر جفت شده و زماني كه يكي از آنها توسط عاملي به گردش در مي آيد ، ديگري را نيز مي گرداند . اين پمپ از نوع جابجايي مثبت بوده و ميزان دبي آنها را مي توان با تغيير سرعت گردش محور محرك تغيير داد . دبي يا بازدهي اين پمپ ها عمدتاً به دقت و تماس مناسب سطوح دنده هاي درگير (آب بندي سطوح دنده ها) بستگي دارد .
پمپ هاي دنده اي را مي توان به انواع مختلف تقسيم كرد .
الف : پمپ هاي چرخ دنده اي ساده
فشار تئوريك در پمپ هاي چرخ دنده اي ثابت در نظر گرفته مي شود . منظور از فشار تئوريك اين است كه در عمل در اكثر پمپ هاي چرخ دنده اي امكان بروز نشت داخلي روغن و لغزش سطوح دنده ها وجود داشته كه اين خود موجب كاهش فشار مي گردد . بدين ترتيب بازده اين قبيل پمپ ها مي تواند تا 5 در صد كاهش يابد . متداول ترين اين پمپ ها متشكل از يك چرخ دنده است كه مطابق شكل ( )درون يك محفظه جاوي دريچه ورود و خروج روغن قرار مي گيرند . يكي از چرخ دنده ها متصل به شافت محرك مي باشد . با چرخش چرخ دنده اول در جهتي كه در شكل مشخص شده است حركت چرخ دنده دوم در خلاف جهت آن امكان پذير مي گردد .
محفظه مكش به مخزن روغن متصل است . چرخش چرخ دنده ها باعث ايجاد خلاء شده و فشار منفي حاصل و نيز فشار اتمسفر بر سطح روغن در مخزن سبب جريان روغن از مخزن به بيرون مي شود . عمل مكش روغن از طريق دريچه ورودي به اجراء در آمده و پس از عبور از محيط هر چرخ دنده ما بين فضاي بين هر دندانه ها و پوسته مستقر مي گردد . بدين ترتيب روغن با فشار از دريچه خروجيس جريان پيدا مي يابد . مجدداً دنده ها در گير شده و روغن را از خانه هاي چرخ دنده جابجا مي كنند . دنده هاي در گير مانع جريان روغن از محفظه پر فشار به طرف محفظه مكش مي گردند . دنده ها قبل از خالي شدن كامل خانه ها ، راه آنها را مي بندند . بدين ترتيب فشار زيادي در خانه ها ايجاد مي شود كه موجب شدت و ضربان كار مي گردد . فضاي آزاد ما بين سر دنده ها و پوسته بايد در حداقل ممكن باشد . دقت در ساخت و پرداخت صحيح دندانه موجب آب بندي مطلوب پمپ شده و از بازگشت روغن به دريچه ورودي جلوگيري مي كند . چنانچه روغن حاوي ذرات خارجي باشد موجب وقوع خوردگي در چرخ دنده ها و پوسته شده و در نتيجه راندمان پمپ كاهش مي يابد . عمل تصفيه روغن از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و با به حداقل رسانيدن مقدار ذرات خارجي در مدار هيدروليكي مي توان طول عمر دستگاه هيدروليكي را افزايش داد . پمپ هاي استاندارد دنده اي براي كار در فشارهاي بيش از 80 bar و فشار ماكزيمم در حدود 100-120bar مورد استفاده قرار مي گيرند .
نمونه ديگري از پمپ هاي چرخ دنده اي نوع دندانه داخلي آن است . اين قبيل پمپ ها تا فشار 100 bar را به سهولت تامين مي كنند . فضاي باز ما بين دو چرخ دنده داخلي و خارجي (حد فاصل دريچه هاي ورودي و خروجي) توسط زائده اي ثابت مطابق شكل آب بندي مي شود تا فشار مورد نظر تامين گردد . مكش روغن از طريق دريچه ورودي به مرحله اجراء در آمده و پس از عبور از فضاي بين چرخ دنده ها از دريچه خروجي جريان مي يابد .
ب) پمپ هاي چرخ دنده اي حلزوني
در شكل ( )نمونه اي از يك پمپ چرخ دنده مارپيچي (حلزوني) نشان داده شده است . پمپ هاي دنده اي مارپيچي داراي دو و يا همانگونه كه در شكل مشاهده مي شود حاوي سه دنده مارپيچي (حلزوني ) مي باشند كه يكي از دنده ها چپ گرد و بقيه راست گرد هستند . با طراحي مناسب گام دندانه هاي حلزوني يكديگر و بدنه محفظه را پوشش مي دهند . دنده حلزون مركزي توسط يك محور به حركت در مي آيد و اين حركت دوراني را به ساير دنده هاي حلزوني منتقل مي كند . دو دنده حلزوني خارجي به همراه بدنه محفظه و دنده حلزون محرك مجموعاً محفظه اي بسته اي را تشكيل مي دهند . محفظه مزبور به طور پيوسته در جهت محوري از طرف مكش به طرف دريچه پز فشار انتقال مي يابد . نتيجه اين دوران ايجاد جرياني يكنواخت و بدون سر و صدا در پمپ مي باشد . بدين ترتيب پمپ هاي دنده حلزوني در مواردي كه ايجاد حركت يكنواخت توسط ساير پمپ ها در اثر وجود ضربه توليد اشكال مي نمايند بكار يم روند .
ج ) پمپ هاي پره اي
اصول كار پمپ هاي پره اي در اصل شبيه پمپ هاي دنده اي است با اين تفاوت كه در اين پمپ ها ، علاوه بر فشار هيدروليكي ، نيروي گريز از مركز نيز بكار گرفته مي شود . اساس كار اين پمپ ها بر اساس ازدياد حجم خالي براي ايجاد خلاء جزئي استوار گرديده است .
نمونه اي از يك پمپ پره اي ساده در شكل نشان داده شده است . اين پمپ متشكل از روتوري كه در محفظه جاي گرفته و دور تا دور آن پره هايي در شيار هاي شعايي مستقر مي شوند . نيروي گريز از مركز و فشار سيستم موجب كشش پره ها به طرف خارج مي گرد و لبه ههاي خارجي پره ها در تماس با سطح دروني در حلقه محفظه به حالت سكون در مي آيند . اين قبيل پمپ ها در اثر نوسانات فشار روغن ما بين دريچه هاي ورودي و خروجي به سرعت نا متعادل مي شوند .
به منظور كاهش اين قبيل نوسانات كه مي تواند استهلاك زود رس پمپ را به همراه داشته باشد از پمپ پره اي شكل ( ) استفاده مي شود .
نمونه ديگري از يك پمپ پره اي در شكل ( ) نشان داده شده است . نمونه مذكور داراي حلقه ثابتي درون محفظه مي باشد كه به استاتور معروف است . در اينجا ، استاتور خارج از مركز را مي توان بكمك يك فنر در وضعيتي قرار داد تا بيشترين فشار را در سيستم هيدروليكي تأ مين نمايد .به هنگام تأمين فشار مورد نياز ، مابين روتور و استاتور ، در اثر غلبه فشار بر فنر ، استاتور به تدريج از حالت خروج از مركز بيرون آمده و در مركز پوسته مستقر مي شود . هنگامي كه فشار مجدداً كاهش مي يابد ، فشار فنر موجب بازگشت استاتور به موقعيت خارج از مركز شده و فشار روغن افزايش مي يابد . با تنظيم فنر مي توان نسبت به تأمين فشار مورد نظر اقدام نمود .


گزارش کارآموزی در شرکت تکنیک کاران


گزارش کارآموزی


دانلود گزارش کارآموزی


کاراموزی شرکت تکنیک کاران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


كار اموزی در شركت تكنیك كاران

كار اموزي در شركت تكنيك كاران ... گزارش كار اموزي در شركت ... فایل كارآموزی در شركت ...

گزارش کاراموزی شركت ماشین كاران نو اندیش (قالب سازی)

... 319 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 گزارش ... گزارش کارآموزي در ... در شركت تكنیك كاران ...

دانلود گزارش کارآموزی شركت ملي گاز ايران . - لینک فایل های ...

دانلود گزارش کارآموزی شركت ملي گاز ايران فرمت فایل: ... اندر كاران حراست در كليه مناطق ...

گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك

... دانلود گزارش کارآموزي شركت ... در شركت تكنيك كاران ... فایل: ... گزارش کارآموزي رشته ...

دانلود گزارش کارآموزی شركت ملي گاز ايران . - لینک فایل های ...

دانلود گزارش کارآموزی شركت ملي گاز ايران فرمت فایل: ... اندر كاران حراست در كليه مناطق ...

علم کده دانلود گزارش کارآموزی شرکت نقشینه.

... برخی از فایل ها، در صورتی که ... گزارش کارآموزی در شركت ... کارآموزي در شركت تكنيك ...

گزارش كارآموزي در شركت ايران تكنيك : فایل شاپ

گزارش كارآموزي در شركت ايران تكنيك . ... دانلود گزارش كارآموزي در شركت ايران تكنيك فرمت فایل: ...

علم کده دانلود گزارش کارآموزی شرکت نقشینه.

... برخی از فایل ها، در صورتی که ... گزارش کارآموزی در شركت ... کارآموزي در شركت تكنيك ...

دانلود گزارش کارآموزی شركت ملي گاز ايران . - لینک فایل های ...

دانلود گزارش کارآموزی شركت ملي گاز ايران فرمت فایل: ... اندر كاران حراست در كليه مناطق ...

گزارش کارآموزی - پریک - parik.ir

دانلود گزارش ... پیشگفتار ما در ... دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه برق شازند فرمت فایل ...

دانلود فایل كارآموزي در نمايندگي سايپا مباركه. - لینک فایل ...

دانلود فایل گزارش كارآموزي در ... دانلود فایل گزارش كارآموزي در شركت ... در شركت ايران تكنيك.

گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك

دانلود گزارش کارآموزي شركت تولید ... كار اموزي در شركت تكنيك كاران ... ایم مواردی که در فایل ...

دانلودمقاله بررسي کامل مسموميت با مواد شيميايي فرمتdoc

تحقیق در مورد طراحی و تدوین نظام آموزشی

تحقیق درباره چرا ریاضی می خوانیم

مطالعه شرایط اقلیم استان کرمان

اعتياد

آموزش تغییر چهره در فتوشاپ (زبان فارسی)

مقاله درباره برنامه ريزي احتياجات مواد

تحقیق در مورد گسسته خطی

تحقیق درباره yahyazadeh

نَقدِ داستانِ کُوتاه The Lady, or the Tiger by Frank R. Stockton